• سردرد

    سردرد 1395/7/26

    سردرد یکی از شایعترین شکایات بالینی است که به هرنوع دردی که در هر قسمتی از سرایجاد گردد گفته میشود . انواع...

  • سردرد با منشأ گردنی Cervicogenic Headache

    سردرد با منشأ گردنی Cervicogenic Headache 1393/6/25

    در بین انواع مختلف سردرد هایی که وجود دارد (از قبیل سر دردهای تنشنی ، میگرن و ...) نوعی از سردرد وجود دارد که...