• خار پاشنه چیست ؟

    خار پاشنه چیست ؟ 1395/3/25

    خار پاشنه در اثر رسوب کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد باعث برجستگی و تیز شدگی استخوانی در ناحیه می گردد...

  • مفهوم درد از دیدگاه علمی

    مفهوم درد از دیدگاه علمی 1397/3/8

    همه ما در طول روز ممکن است بارها درد را تجربه کنیم اما شاید از اهمیت و نقش کلیدی آن در بدن  و نقش متخصصین...